cách định cư theo chương trình định cư mỹ diện EB3

Chương trình định cư Mỹ: Định cư Mỹ diện EB3

Theo đó, nhà tuyển dụng phải chứng minh khả năng chi trả lương đã đề xuất tính từ ngày ưu tiên của giấy chứng nhận