chương trình Mỹ EB5

Chương trình định cư Mỹ: Chương trình Mỹ EB5

Doanh nghiệp thương mại có nghĩa là bất kỳ hoạt động vì lợi nhuận nào được hình thành nhằm mục đích tiến hành liên tục